نویسنده = �������� ��������������1*���������� ���������� ������2�� �������� ��������3��