نویسنده = بهرام ریحانی هروی1*، مصطفی گلابی2، وحید عباسعلی پور1
شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 97-97

بهرام ریحانی هروی1*، مصطفی گلابی2، وحید عباسعلی پور1