نویسنده = بهرام ریحانی هروی1*، مصطفی گلابی2، وحید عباسعلی پور1
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 97-97

بهرام ریحانی هروی1*، مصطفی گلابی2، وحید عباسعلی پور1