نویسنده = سید سبحان عمادی جمالی1*،کیوان مدانلو جویباری2، مهدی منصوری3
بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 97-97

سید سبحان عمادی جمالی1*،کیوان مدانلو جویباری2، مهدی منصوری3