نویسنده = دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3
گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3