نویسنده = �������� ���������� ������������1���������� �������������� ����������2�� ���������� ����������3�� �������� ����������3��
گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3