نویسنده = دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-95

دکتر فرهنگ ساسانی1،دکتر سیدمهدی قمصری2، سمیرا بشیری3، دیبا گلچین3