نویسنده = ������������ ����������1*�� ���������� ������������ ��������2 ������������ �������� 3��
ردیابی مولکولی اسینتوباکتربومانی در عفونت های سوختگی شهراصفهان با استفاده از PCR

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 92-92

ریحانه جعفری1*، وجیهه کرباسی زاده2 ،شراره مقیم 3