نویسنده = ریحانه جعفری1*، وجیهه کرباسی زاده2 ،شراره مقیم 3
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی مولکولی اسینتوباکتربومانی در عفونت های سوختگی شهراصفهان با استفاده از PCR

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 92-92

ریحانه جعفری1*، وجیهه کرباسی زاده2 ،شراره مقیم 3