نویسنده = محمد رضاسعیدی1*،مجید محمدصادق2،امید یوسفی3
مقایسه روش باکتواسکن و روش دستی شمارش باکتری های تام شیر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 90-90

محمد رضاسعیدی1*،مجید محمدصادق2،امید یوسفی3