نویسنده = �������� ����������1*�� ���������� ������������2��