نویسنده = ���������� ����������1�� �������� ������������������ 1�� ���������� ����������1�� ������������ ����������2��
تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-89

مجتبی محرمی1، حسین مدیرروستا 1، مصطفی مرادی1، کامیار احمدی2