نویسنده = مجتبی محرمی1، حسین مدیرروستا 1، مصطفی مرادی1، کامیار احمدی2
تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 89-89

مجتبی محرمی1، حسین مدیرروستا 1، مصطفی مرادی1، کامیار احمدی2