نویسنده = �������������������� ��������1*�� ���������� ���������� ��������2�� �������� �������������� ����3��
جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 86-86

مهساکشاورز اعظم1*، نفیسه سادات نقوی2، زهرا اعتمادی فر3