نویسنده = ���������� �������� *1 �� ������ ������������1 �� �������� ��������2 �� ���������� ��������2�� �������� ��������������1��
تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های شیر بوسیله نانوذرات سیلیکا آئروژل اصلاح شده

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 82-82

عاتکه تدین *1 ، رضا جمشیدی1 ، شیوا مطهر2 ، فریبا تدین2، بیتا نجاریون1