نویسنده = ���������� ����������������1*�� ������ ������������ ����������2��