نویسنده = خسرو عیسی زاده3، سمیه حقیقی کارسیدانی4 و حسین خارا5
شناسایی باکتری Aeromonas hydrophila جدا شده از ماهیان فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی به روش مولکولی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 79-79

فرزانه هادی1، محدث قاسمی2*، محمد فائزی قاسمی3؛ خسرو عیسی زاده3، سمیه حقیقی کارسیدانی4 و حسین خارا5