نویسنده = سعیده نعیمی* 1، صمد محمد نژاد 2، شمسی السادات موسوی3
مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 77-77

سعیده نعیمی* 1، صمد محمد نژاد 2، شمسی السادات موسوی3؛ لیلا عبدالهی4، عباس جواهری وایقان1، گودرز صادقی- هشجین5