نویسنده = حسینی، م*، حسینی،س.ح، جالوسیان، ف، قره خانی ،ج.
بررسی آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با روش نات

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 76-76

حسینی، م*، حسینی،س.ح، جالوسیان، ف، قره خانی ،ج.