نویسنده = ������ �������� ������ ������ 1��*�� ���������� ��������1�� �������� �������� ��������1�� ������ ��������������2��