نویسنده = مهنوش پارسایی مهر
مطالعه باکتریولوژیکی و شیوع آبسه‌های کبد در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه سمنان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-70

10.22075/jvlr.2024.33724.1102

رضا گراوند؛ حمیدرضا محمدی؛ حسین اسماعیلی؛ مهنوش پارسایی مهر


مقایسه اثر تیمارهای حرارتی متفاوت بر ویژگی‌های آنتی اکسیدانی شیر خام

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 117-125

10.22075/jvlr.2023.28731.1060

سبا پروانه؛ اشکان جبلی جوان؛ مهنوش پارسایی مهر؛ علی مهدوی


مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-69

مهنوش پارسایی مهر1*، علی میثاقی 2 ، افشین آخوندزاده2