نویسنده = مهنوش پارسایی مهر1*، علی میثاقی 2 ، افشین آخوندزاده2،
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-69

مهنوش پارسایی مهر1*، علی میثاقی 2 ، افشین آخوندزاده2