نویسنده = ���������� ������������1* �� �������� ����������������2 �� �������� ����������3��