نویسنده = زهرا شریفی دروازه 4، فاطمه اروئی4، علی جوان شیر4
کنترل بیولوژیک کنه های بالغ ایکسودس ریسینوس توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 65-65

خداداد پیرعلی خیرآبادی*1 علی حلاجیان2 ، محمد صادقی مهر3؛ زهرا شریفی دروازه 4، فاطمه اروئی4، علی جوان شیر4