نویسنده = ������ �������� ������ �������� ������1* �� ������ ��������2�������������������� ����������3��
بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 65-65

سید رسول شخص امام پور1* ، حسن برجی2،ابوالقاسم نقیبی3