نویسنده = سید رسول شخص امام پور1* ، حسن برجی2،ابوالقاسم نقیبی3
بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 65-65

سید رسول شخص امام پور1* ، حسن برجی2،ابوالقاسم نقیبی3