نویسنده = سید رسول شخص امام پور1* ، حسن برجی2،ابوالقاسم نقیبی3،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 65-65

سید رسول شخص امام پور1* ، حسن برجی2،ابوالقاسم نقیبی3