نویسنده = ���������� ����������*���������� ������������ ������ ������ ������������������ ���������� ���������� ����������
وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 64-64

فرنوش باقری*،عباس توسلی، تقی پور بازرگانی، فاطمه امینی نجفی