نویسنده = �������� ���������� ������ ����������3�� �������� ����������3��
تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 63-63

محمدرضا محزونیه1، حیدر حیدری خویی2*، محمد حیدری خویی3؛ محمد قاسمی شمس آبادی3، ناصر صالحی3