نویسنده = وحید ربانی1* ، سید حامد شیرازی بهشتی ها1 ، شهاب الدین صافی2 ، سید محمود مرتضوی1،
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 63-63

وحید ربانی1* ، سید حامد شیرازی بهشتی ها1 ، شهاب الدین صافی2 ، سید محمود مرتضوی1