نویسنده = ������ ������������ �������� ����������1*�� �������� ��������������2�� ���������������� ������������