نویسنده = ������������ ������������1*�� ������ ���������� ��������2�� ���������� ��������3��