نویسنده = مهرداد ایرانی3 ، محمد امین رئیس دانایی4، فائزه اسدی4
بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 53-53

هادی امامی1 ،خسرو قزوینیان2 ، محمد صادق قدرتی4*؛ مهرداد ایرانی3 ، محمد امین رئیس دانایی4، فائزه اسدی4