نویسنده = ���������� ���������� ������������1*�� �������� ������������1�� �������������� ����������������2�� ���������� ��������������3��