نویسنده = غلامرضا رزمی1*، احمد رشیدی2 ، مسلم پور حسینی3
تعداد مقالات: 2
1. میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیری شهرستان مشهد

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-63

محمد اسد پور؛ غلامرضا رزمی؛ غلامرضا محمدی؛ ابو القاسم نقیبی


2. شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 49-49

غلامرضا رزمی1*، احمد رشیدی2 ، مسلم پور حسینی3؛ سعید یغفوری4 ، محسن سید آبادی5