نویسنده = ������ �������� ����������1�� �������� ����������2*��