نویسنده = ���������� .��1*�� ���������� �������������� .�� 2������������ ������ .��1�� ������������. ��1 ������������. ��1��