نویسنده = ������������ ���� ��������1*�� �������� �������� ����������2�� ���������� �������������� ��������3��