نویسنده = ���������� ����������������1*�� �������� ����������2�� ���������� ��������������3�� �������� ��������3�� �������� ������������������3��
بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 31-37

خاطره کفشدوزان1*، عباس مومنی2، بهنام روزبهان3، سارا عالی3، نگار دامغانیان3