نویسنده = ���������� ���������������2��1*�� ���������� ���������������������������2��