نویسنده = ������������ ��������
اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 109-116

10.22075/jvlr.2017.834

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی