نویسنده = ���������� �������� ��������
اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 103-108

10.22075/jvlr.2017.833

عماد احمدی آرا؛ محمد رجبلو؛ صدیقه نبیان