نویسنده = آبادی، محمد رضا محمد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 53-60

محمد خلیلی؛ شهلا منصوری؛ ملیحه افضلی؛ محمد رضا محمد آبادی