نویسنده = ������������ �������� ������
تأثیر سطوح مختلف میدان الکترومغناطیس بر میزان گلوکز سرم موش‌های سوری دیابتی شده با استرپتوزوسین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 75-82

10.22075/jvlr.2017.811

انوش اقدامی؛ حسین پیری؛ عباس جواهری وایقان؛ امیر علی صولتی