نویسنده = �������� ��������������1��* ���������� ������������ ������2 �� ������������ ��������3��
شناسایی آسپرژیلوزیز ریوی ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بررسی تولید آنزیم الاستاز در آن قارچ

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 49-49

مریم شریفیان1و* ،کهین شاهانی پور2 ، محبوبه مدنی3