نویسنده = مریم شریفیان1و* ،کهین شاهانی پور2 ، محبوبه مدنی3،
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی آسپرژیلوزیز ریوی ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بررسی تولید آنزیم الاستاز در آن قارچ

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 49-49

مریم شریفیان1و* ،کهین شاهانی پور2 ، محبوبه مدنی3