نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22075/jvlr.2022.27845.1054

کوشیار گلدوزان؛ حمیدرضا مسلمی؛ عباس جواهری وایقان؛ محمود احمدی همدانی