نویسنده = ���������������� ���������� ����������
بررسی هیستوشیمیایی تخمدان موش صحرایی بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 195-205

10.22075/jvlr.2021.23339.1034

فاطمه بالازاده کوچه؛ شاپور حسن زاده؛ حمید کریمی