نویسنده = محمد صادق قدرتی
تولید گوشت شتر و کیفیت آن: مقاله مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 237-237

10.22075/jvlr.2018.3720

محمد صادق قدرتی