نویسنده = قدرتی، محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. تولید گوشت شتر و کیفیت آن: مقاله مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-237

محمد صادق قدرتی