نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 237-237

10.22075/jvlr.2018.3719

سیده فاطمه عمادی